Protestantse Kerk Vianen

Komende activiteiten

maandag 10 dec 20:15 uur
Bij iemand thuis -

Gespreksgroep voor 25+

dinsdag 11 dec 18:00 uur
De Korte Inloop -

Caféglise avond met een creatief programma

Vanaf 19:30 wordt er met het onderwerp begonnen

woensdag 12 dec 19:15 uur
Vrouwekoor -

Ds. R.M. den Hertog, oecumenische vesper

zondag 16 dec 10:00 uur
Grote Kerk -

Ds. J.H. Langelaar

zaterdag 22 dec 00:00 uur
De Korte Inloop -

Gezamenlijke maaltijd Korte Inloop

zondag 23 dec 10:30 uur
Batenstein -

Ds. R.M. den Hertog

ANBI-informatie Protestantse Gemeente Vianen

De Protestantse Gemeente Vianen heeft de ANBI-status waardoor belastingvoordelen bij legaten, giften en schenkingen mogelijk zijn.

Conform de eisen van de belastingdienst aan een organisatie met de ANBI-status, worden de volgende gegevens gepubliceerd:

- de naam van de instelling: Protestantse Gemeente Vianen

- het RSIN/fiscaal nummer: 824104341

- het post/bezoekadres: Korte Kerkstraat 1, 4132 BJ Vianen. Tel. 0347-322977

De doelstelling:
De Protestantse Gemeente Vianen is een veelkleurige gemeente, waarin de uiting van geloven vooral te vinden is in het er zijn voor elkaar als mensen, in en buiten de gemeente. Geloven is een gezamenlijke zoektocht naar het doen van het goede voor en met de mensen om ons heen, vanuit het vertrouwen dat God er is en dat in de mens Jezus Gods trouw aan mensen gestalte krijgt. Er is een actief gemeenteleven dat mede wordt gevormd wordt door leden uit de gemeente die zondags niet in de eredienst komen. Het onderling pastoraat, het omzien naar elkaar in de gemeente, is belangrijk. De gemeente is vooral betrokken op de samenleving (dichtbij en ver weg) door de diaconale projecten, waarbij de diaconie aanstuurt en de gemeente bepaalt.

De hoofdlijnen van het beleidsplan: zorgen voor continuïteit van de Protestantse Gemeente Vianen door de verschillende activiteiten te faciliteren met onderdak en financiële middelen. Voor de (zondags)diensten en contacten met gemeenteleden zijn er 2 full-time predikanten in dienst. Hiermee wordt lokaal invulling gegeven aan het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk.
Hieraan wordt in Vianen invulling gegeven via het Beleidsplan 2014-2019 PKN-Vianen. Meer achtergrond informatie ten behoeve het leven en werken in de Protestantse Gemeente Vianen is beschreven in de Plaatselijke regeling PKN-Vianen.

De kerkenraad had per 31 december 2014 een taakverdeling met één voorzitter, één scriba, twee predikanten en 22 ouderlingen.

Het beloningsbeleid: Alle werkzaamheden in het College van Rentmeesters worden uitgevoerd door vrijwilligers zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat. De predikanten en (cantor)organist worden conform de arbeidsvoorwaardenregelingen voor beroepskrachten van de landelijke Protestantse kerk beloond.

Een overzicht van de activiteiten:
- zondagsdiensten en extra diensten met Pasen en Kerst
- activiteiten voor de gemeenteleden zoals in de activiteitengids is te vinden.

Voorgenomen bestedingen
In de begroting voor 2014 zijn uitgaven begroot:

Kosten kerkelijke gebouwen 87.150 euro
Kosten overige gebouwen 20.250 euro
Kosten orgels 3.000 euro
Afschrijvingen 15.249 euro
Kosten Predikantsplaatsen 161.052 euro
Kosten kerkdiensten en catechese 11.200 euro
Bijdragen andere organen 18.000 euro
Kosten organist en cantor 16.300 euro
Kosten beheer en administratie 21.175 euro
Kosten kerkdiensten en catechese 11.200 euro

Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar het jaarverslag over 2014:

-Baten en lasten
-Toelichting op het jaarverslag

 

Ons administratiekantoor heeft uitstel aangevraagd voor publicatie van de cijfers over 2015. Zodra de cijfers gereed zijn zullen wij deze publiceren.