Protestantse Kerk Vianen

ANBI-informatie De Korte Inloop

Het inloophuis De Korte Inloop heeft de ANBI-status waardoor belastingvoordelen bij legaten, giften en schenkingen mogelijk zijn.

Conform de eisen van de belastingdienst aan een organisatie met de ANBI-status, worden de volgende gegevens gepubliceerd:

- de naam van de instelling: Stichting De Korte Inloop

- het RSIN/fiscaal nummer: 805315640

het post/bezoekadres: Korte Kerkstraat 3, 4132 BJ Vianen. Tel. 0347-322977

De doelstelling: mensen de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten.

De hoofdlijnen van het beleidsplan: zorgen voor continuïteit van het inloophuis en haar gerelateerde activiteiten door instandhouding van de huisvesting, opleiding van de vrijwilligers en inspringen op nieuwe mogelijkheden om de doelstelling van het inloophuis te realiseren.

Samenstelling van het bestuur (stand 1 jan 2022):
voorzitter: mevr. H.van der Meer- Lijcklama à Nijeholt
secretaris: mevr C. 't Lam- Pruiksma
penningmeester : mevr. M.R. van Snippenberg- 't Lam
Aangevuld met 4 leden van de huisorganisatie van De Korte Inloop.

Het beloningsbeleid: Al het werk in De Korte Inloop wordt uitgevoerd door vrijwilligers zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat.

De Korte Inloop organiseerde in 2020 en 2021:
-Een dagelijks inloop (van 14.00 uur – 16.00 uur) voor inwoners die behoefte hebben aan een luisterend oor of een gezellig ontmoeting.
- Tweewekelijks eetmoment voor gasten die gezamenlijk willen eten.
Dit uiteraard binnen de mogelijkheden die de geldende Corona-wetgeving op dat moment bood.

Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar:
- Jaarrekening 2020 en Begroting 2021
- Controleverslag Jaarrekening 2020

De toelichting op het jaarverslag is nog onderweg.